+36 (70) 364 9536

HungarianHungarian
FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY - Újabb változások

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY - Újabb változások

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY - Újabb változások

Ismét módosították a külterületi telkekkel kapcsolatos jogszabályokat, ezek közül a leglényegesebb változásokat az alábbiakban foglaljuk össze:

LEGELŐSZÖR IS:

2023. május 1-jén hatályossá vált egy törvény, mely szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján található "kalkulátor" alapján lehet értékesíteni a termőföldeket. Ez két hónap után, 2023. július 1-től már NEM ÉRVÉNYES! Ha szeretnéd megtudni a telked piaci értékét, keresd irodánkat bizalommal!

TOVÁBBÁ:

 • Bővül az elővásárlási jogtól mentes személyek köre:
  2023. július 01. napjától kezdődően nem csak pl. a közeli hozzátartozók közötti adásvétel esetében nem áll fenn elővásárlási jog, hanem
 1. ha a megvásárolandó termőföldtől köz- és magánúton 20 km-en belül van az állandó lakcímünk;
 2. ha legalább három éve életvitelszerű lakáshasználat helyével vagy mezőgazdasági üzemközponttal rendelkező földművesek vagyunk;
 3. ha a meglévő és a megvásárolni kívánt termőföld együttes területe nem éri el a 10 hektárt.
   
 • Termőföld vételárának forintban feltüntetése:
  A termőföld tulajdon-átruházási szerződésben a föld ellenértékét - függetlenül attól, hogy a vételár megfizetése milyen pénznemben történik - minden esetben Forintban kell feltüntetni. Az ellenértéken belül külön részletezni kell, a föld, az azon található ültetvény, felépítmény, vagy a földrészlet forgalmi értékét, illetve hasznait növelő agrotechnikai létesítmény ellenértékét. Több föld egybefoglalt vételáron történő eladása esetén a szerződés tárgyát képező földek ellenértékét egységesen és külön-külön is fel kell tüntetni, az azokon található ültetvények, felépítmények, agrotechnikai létesítmények értékét is meghatározó bontásban.
   
 • Jövedelemtermelő képesség figyelembe vétele a helyben szokásos forgalmi érték helyett
  Bővülnek azok az értékelési szempontok, amelyeket Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a szerződéssel érintett föld fekvése szerinti területi szervének (a továbbiakban: helyi földbizottság) az adásvételi szerződés megfelelőségére vonatkozó állásfoglalása során figyelembe kell vennie.

  Erdőnek nem minősülő föld esetében korábban figyelembe kellett venni, hogy a termőföld vételára a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által a honlapján nyilvánosságra hozott, a szerződéskötés évét megelőző naptári évben kialakult helyben szokásos átlagos forgalmi értéket 10%-ot meghaladó mértékben nem haladhatta meg, ellenkező esetben az eltérést a feleknek indokolni kellett. A 2023. július 01-től t a vételár aránytalanságára irányadó szempontok a törvényből kikerülnek. Helyette a termőföld indexálással meghatározott 20 éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő képessége lesz a termőföld értéke meghatározásának fő szempontja.

  Másfelől a helyi földbizottságnak vizsgálnia kell az adott település üzemeinek átlagos mérete közötti nagyságrendi különbözőséget is. Ez csak abban az esetben játszhat szerepet, ha emiatt az adásvételi szerződés szerinti vevő vagy elővásárlásra jogosult szerzése esetén „nem érvényesülne a kis gazdaságok stabil működésének és további fejlődésének a Földforgalmi tv. preambulumában rögzített elve” - vagyis érvényesülnie kell a kis gazdaságok fejlődésére vonatkozó birtokpolitikának.

 

 • Változik az elővásárlási jog gyakorlására jogosultak sorrendje
  2023. július 01. napjától kezdődően az elővásárlási jog gyakorlására jogosultak sorrendjében a helyben lakó szomszéd földműves előnyt élvez a kiemelt tevékenységet végző elővásárlókkal - az ökológiai gazdálkodókkal, a vetőmag előállítókkal, valamint az állattartókkal - szemben.

  A földműves elővásárlásra jogosulti csoporton belül a családi mezőgazdasági társaság tagja vagy őstermelők családi gazdaságának tagja csak abban az esetben előzi meg a fiatal földművest és pályakezdő gazdálkodót, ha legalább egy éve családi mezőgazdasági társaság tagja vagy őstermelők családi gazdaságának tagja. Másként fogalmazva: a fiatal földművesek és a pályakezdő gazdálkodók a kezdő családi gazdasági tagokkal szemben előnyt élveznek.

 

 • 30 napra lerövidül az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő
  A földforgalmi törvény szerint elővásárlásra jogosultaknak jelenleg 60 (hatvan) nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy a termőföld adásvételi szerződési feltételeit elfogadják. Ez a határidő a 2023. július 01-ét követően megkötött föld adásvételi szerződések esetében 30 (harminc) napra lerövidül. A határidő jogvesztő, azaz a 30 napon túl beérkező elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat figyelmen kívül kell hagyni.

 

 • Elővásárlási dokumentumok pontosítása
  A földforgalmi törvény 2023. július 01-től kezdődően az elővásárlásra jogosultak egy adásvételi szerződésbe foglalt elfogadó nyilatkozatát a külön elfogadó nyilatkozatba foglalt dokumentummal azonos értékűnek ismeri el. Az elővásárlásra jogosult az elfogadó nyilatkozatát a nyilatkozattételi határidőben - azaz a termőföld adásvételi szerződés mint eladási ajánlat közzétételétől számított 30 (harminc) napon belül – a jegyzőnél visszavonhatja. A visszavonó nyilatkozatot az elővásárlási nyilatkozat szabályai szerint kell elkészíteni. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak az előhaszonbérleti nyilatkozatok visszavonására is.

 

Forrás: (gazda.jogkoveto.hu)

Hozzászólások (0)

  Új hozzászólás

  Tájékoztatunk, hogy hozzászólásod csak utólagos jóváhagyás után jelenik meg a weboldalon.